+977-01-4277202/4286283

कक्षा १२

कक्षा १२

1 'ST YEAR

कक्षा १२ 

कक्षा १२ मा पढाइ हुने विषयहरुः