+977-01-4277202/4286283

BA/BSW

1 'ST YEAR

चारबर्से स्नातक तहको पाठ्यक्रमको संरचना

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सब्काय अन्तर्गत यसै शैक्षिक सत्र २०७६÷२०७७ देखि चार बर्से स्नातक तहको पठनपाठन सञ्चालन हुने र पहिलो वर्षमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषय (१०० पूर्णाङ्क) तथा अन्य दुई वटा मेजर विषय (२००/२००) पूर्णाङ्क गरी ४०० र प्रथम वर्षमा अनिवार्य र मेजर गरी जम्मा ५०० पूर्णाङ्कको पठनपाठन हुने व्यहोरा पनि निर्देशानुसार जानकारी गरिएको छ ।

SN Course Code Course Title Credit Hrs. Lecturer Hrs. Tutorial Hrs. Lab Hrs.
1 ENG 401 Compulsory English १० १५०    
2 NEP 421 आधुनिक नेपाली कथा, उपन्यास र नाटक १० १५०    
3 NEP 422 आधुनिक नेपाली कविता र काव्य १० १५०    
4 ENG 421 Reading, Writing, and Thinking १० १५०    
5 ENG 422 History of. Literature and Critical tradition १० १५०    
6 PSY 421 Introduction to Psychology १० १५०    
7 PSY 422 Social Psychology १० १५०    
8 SW 421 Introduction to Social Work १० १५०    
9 SW 422 Basic Sociology for Social Work १० १५०    
10 SO 421 Introduction to Sociology १० १५०    
11 SO 422 Dynamics of Nepali Society १० १५    
12 JMC 421          
13 JMC 422          
         

2 'ND YEAR

3 'RD YEAR

4 TH YEAR